http://lovepowerman.com

Fıkıh’ Kategorisi için arşiv

ALLAH cc’ün SIfatLarı

09 Mayıs 2010 | Kategori: Fıkıh

TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar Vücûd Kıdem Beka Muhalefetün lil-Havadis: Kıyam Bi-nefsihî Vahdaniyet ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR Hayat İlim Irade Kudret Tekvin Sem 've Basar Kelâm Vücûd Ayşe sıfat, Allah Teâlâ'nın var...

NURU’L-İZAH Mütercimin Önsözü Bu kıymetli kitabı tercüme firsatmı veren Allah'ıma hamdol-sun, Sevgili Peygamberine, O'nun âline, ashabına ve bağlılarma-dünyalar durdukça salât ve selâm olsun. Hanefî mezhebinin önde gelen...

Günah İşleyen Kimsenin Kafir Olduğu İddiasının Reddi -Eğer bir kimse "günah işleyen kimse kâfirdir", derse, onun sözünü boşa çıkaracak cevap nedir? diye sordum. Şöyle söyledi: -Ona şöyle cevap verilir: "Yûnus'u da an. Hani o...

Fıkhu’l-Ekber den

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tevhidin aslı, buna îman etmenin en doğru yolu şudur: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, hesap, mizan, cennet ve...

Günah İşleyen Kimsenin Kafir Olduğu İddiasının Reddi -Eğer bir kimse "günah işleyen kimse kâfirdir", derse, onun sözünü boşa çıkaracak cevap nedir? diye sordum. Şöyle söyledi: -Ona şöyle cevap verilir: "Yûnus'u da an. Hani o...

KADER BABI

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

KADER BABI Bize Ali b. Ahmed, Nusayr b. Yahya'dan haber verdi. O da Ebû Muti'nin şöyle söylediğini duyduğunu nakletti: Ebû Hanîfe (Allah ondan razı olsun) şöyle dedi: Bize Hammad'ın, İbrahim'den, İbrahim'in de Abdullah b. Mes'ud'dan...

İMAN BABI

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

İMAN BABI Eğer: "îmanın yeri neresidir?" diye sorulursa onun kaynağının ve yerinin kalb olduğu, fer'inin de cesette bulunduğu söylenir. Eğer: "O parmağında mıdır?" diye sorulursa, "Evet" de. Eğer: "Parmak kesilince îman nereye...

ALLAH’IN DİLEMESİ

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

ALLAH'IN DİLEMESİ -Allah yaratmayı dilemediği bir şeyi emretmiş fakat bir şeyi emretmediği halde yaratmış mıdır? diye sordum: -Evet, dedi. -Bu nasıl olur? diye sordum. -Allah kâfire müslüman olmayı emretmiş, fakat kâfir...

FIKHU’L EBSAT

24 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

FIKHU'L EBSAT Hamd Âlemlerin Rabbına, Salât ve Selâm Efendimiz, Hz. Muhammed ve O'nun Âl ve Ashabına.. İmam Ebû Bekr Muhammed b. Muhammed el-Kâşânî, Ebû Bekr Alâu'd-Din Muhammed b. Ahmed es-Semerkandî'den rivayet etti. Bize...

Allah Resulü çok ağlamıştı

18 Nisan 2010 | Kategori: Fıkıh

Hz. Emir-ül Mû’minin Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Bir gün ben ve Fatıma (s.a) Resul-i Ekrem’in (s.a.a) huzuruna vardığımızda, Allah Resulü çok ağlamıştı. Ben ya Resulullah, dedim. Canım sana feda olsun nedir seni...