http://lovepowerman.com

TUHFET-ÜS SALAVÂT Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî

02 Temmuz 2010 | Kategori: SALAT-Ü SELAM

SALAVAT-I ŞERİFE

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatı üzerine yemin etmiş, yüce ismini, onun ismiyle birlikte zikretmiş ve zatı uluhiyyesine imanı, onun nübüvvetine iman şartına bağlamıştır. Huzurunda seslerin yükselmesine razı olmamış, mübarek isminin sıradan bir isim gibi zikredilmesini istememiş, bütün bunlara ilaveten kendisinin ve meleklerinin onu yad ile çokça salat ü selam ettiklerini bildirerek Ümmet-i Muhammedin de aynı şekilde ona bol bol salat ü selam getirmelerini ferman eylemiştir.

Nitekim ayet-i kerimede: “Allah ve melekleri, peygamberi çok salat ederler, Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (El-Ahzab-56) buyurduğu veçhile o yüce varlığa salat ü selam getirmek müminler için ilahî bir emirdir.

İslamî âdâba göre dualarda, Allah’a hamd ve Rasulullaha salavat ile başlayıp yine onlarla nihayete erdirilir. Zira Peygamber (as) hakkında Cenab-ı Hakka bir dua ve niyaz hükmünde olan salavat-ı şerifenin reddedilmeyeceği yolunda bir kanaat mevcuttur. Dualarımızın başını ve sonunu salat u selam ile süslemek de bu gerçekten kaynaklanmaktadır. Yani kabul edileceği umulan iki duanın arasına kendi dualarımızı sıkıştırmak onların da kabulünü sağlamak düşüncesiyledir. Hz. Ömer (ra) buyurmuştur ki:

“Duâ sema ile arz arasında durur. Rasulullaha salavat getirilmedikçe Allah’a yükselmez.” (Tirmizi, Altınoluk yayınları Üsve-i Hasene-33)

Hazret-i Ali (ra) kerremallahu vecheden şöyle rivayet olunmuştur. Ayetin başındaki ya Eyyuha’nın “ya”sı neyse “Eyyu”su kalbe, “Ha”sı ruha hitabtır sanki Cenab-ı Hak habibime salat ederken onun şanını yalnız dilinizle değil, nefislerinizle, kalplerinizle, ruhlarınızla da tâzim ve taksim edin buyurmuştur. Mişkatül Envar’da şöyle geçmektedir, Allahümme salli ala Muhammed demek “Ya Allah Muhammedin zikrini ilâ, davetini galip ve şefaatini daim kılmak suretiyle onu dünyada da, ahirette de terkim ve tâzim buyur, onu ümmeti hakkında şefaatçi kıl. Ecrini ve derecesini kat kat artır demektir.”

Bu ayet Peygamberimize (sav) nazil olunca kendisine selam verilmesini ashabına emretti, onlardan sonra gelenler de gerek Peygamber (sav)’in kabrini ziyarette, gerek ismi âlîleri anıldığı zaman ona selam vermekle memur olmuşlardır.

Salavatı şerife hakkında varid olan pek çok ehadisi şerifler mevcuttur:

1- Her dua semaya çıkmadan memnudur. Buna salat vasıl olursa o dua yükselir.

2- Yanında ben anıldığım halde üzerime salat etmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. (Müslim)

3- Kim bana bir kere salat ederse Allah ona on salat eder, onun on günahını siler, onun on kat derecesini artırır. (Beyhaki)

4- Cebraile mülaki oldum da bana şöyle dedi: Sana müjde ederim Allah diyor ki: ‘Kim sana selam verirse Ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse Ben ona salat ederim.’ (Hakim, Beyhaki)

5- İnsanlardan bana en yakın olanı, bana en çok salavat getirendir.

6- Her cimriden daha cimri olan adam ben yanında anılıp da üzerime salat getirmeyendir. (Buhari)

7- Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salat getirirse o bana ulaştırılır. (Beyhaki)

8- Cuma günü benim üzerime salatı çoğaltın, zira sizin salatınız bana o gün arz olunur.

9- Allah’ın yer yüzünde seyahat eden melekleri vardır. Ki onlar ümmetimden bana selam tebliğ ederler. (İmam-ı Ahmet, Nesei, Hasan Basri Çantay meali)

Peygamberimize Salavat getirmenin vücubiyeti:

1- En az bir defa getirmek.

2- Adet kaydetmeksizin çok getirmek.

3- İsm-i şerifi her zikrettiğinde getirmektir.

4- Her mecliste bir sefer getirmek.

5- Namazda getirmek.

6- Ömründe bir defa getirmek.

7- Teşehhüdde yani ettehiyyatüyü okurken getirmek.

8- Kade-i ahirede teşehhüdden sonra getirmek

Salavat-ı Şerifenin müstehab olduğu anlar:

1- Cuma günü ile Cuma gecesi, Cumartesi, Pazar ve Perşembe günleri.

2- Sabah akşam, mescide girerken, çıkarken.

3- Peygamberimizin kabrini ziyaret ederken

4- Safa ile Merve’de. Cuma hutbesiyle sair hutbelerde, müezzine icabet ettikten hemen sonra.

5- İkamet edilirken duanın başında, ortasında ve sonunda

6- Bir yere toplanırken ve dağılırken, abdest alırken kulak çınlarken, bir şey unutulduğu vakit.

7- Vaaz ve ilim neşrederken, hadis okuma başlarken ve bitirirken, sual ve fetva yazarken.

8- Her hoca ve talebenin, hatibin, kız isteyenin evlenenin evlendirenin salavat getirmesi müstehabdır.

9- Mühim işlerin başında, zikir zamanında, peygamberimizin ismini işittği zaman yahut ismi yazıldığı zaman.

10- Abdest alırken, kulak çınlarken, aksırdıktan sonra.

(İbn-i Abidin 2/323)

Ezcümle aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki:

“Burnu sürtülsün o adamın ki yanında ben zikrolunmuşum da bana salavat getirmemiştir.” Yine buyurmuştur ki:

“Allah Teala bana iki melek müvekkel kıldı ben bir müslimin yanında anıldığımda bana salavat getirdi mi behemehal o iki melek ona Allah seni bağışlasın derler. Allah Teala ve sair melaikesi de o iki meleke cevaben Amin derler.

Bir müslümanın yanında zikrolundum da bana salavat getirmedi mi behemehal o iki melek Allah sana mağfiret etmesin derler. Allah Teala ve sair melaikesi de o iki meleğe cevaben amin derler.” (Elmalılı Hamdi yazır 6/3923)

Binaenaleyh Rasulullahın hali hayatında nasıl tâzim lazımsa, hali vefatında ism-i celili zikrolunduğunda dahi kemali tazim ve ihtiram lazımdır. Çünkü peygamberimiz (as) insanlık için bir mürşid-i kamildir. Ehl-i imanı imana davet eden ve hidayetlerine yegane sebep olan Rasulullah olduğundan böylesi nimetlerin karşılığı ve ümmet olmamız hasebiyle şükranen salavat-ı şerifelerle dua ve ihtiramda bulunmak her mümin üzerine vaciptir.

Salavat-ı şerife vesilesiyle pek çok mükafata nail olacağımız, hatta ahirette peygamberimizin şefaatına ecir ve mükafata vesile olacağı bellidir.

Sünnetsiz Kur’an’ı anlamak mümkün mü?

Zamanımızda bazı kişiler sünnetsiz ve mezhepsiz biz Kur’an’ı anlarız ona göre amel ederiz deseler de bu mümkün değildir. Bunu söyleyenler aslında sünnete karşı savaş halinde ve gaflettedirler. Umarız bu yanlıştan vazgeçerler Kur’an’ı en güzel anlayan hayatını Kur’an’a göre devam ettiren Allah’ın Rasulünü doğru anlamak gerekir. Allah (cc) Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyuruyor. “Kim Rasulüne itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik!” (Nisa 80)

“Rasulüm de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Al-i İmran 31)

Peygamberimiz (as) ise şöyle buyuruyor.

“Hiçbir kul, Ben kendisine ehlinden malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil iman etmiş sayılmaz.” (Müslim 1/264)

Peygamberimiz (sav) bize Kur’an ve sünneti emanet etti. Bu emanetlere sarılalım, dinî vecibeleri yerine getirelim, ömrümüzü salavat-ı Şerifelerle tezyin edelim. Ayet-i kerimede Allahu Teala: “Bu gün size dininizi ikmal ettim.” (Maide 3) buyuruyor. Günümüzde sünneti Kur’an’dan ayıranlar haddi aşıyorlar. Allah haddi aşanları sevmez. Bu ve benzeri yanlış telkinde bulunanlara dikkat edelim. Dini aslına uygun anlayalım ve yaşayalım.

Allahümme salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ve barik ve sellim.
1. Kadi Iyaz’ in Sifâ-i Serif Kitabindan Zeydülhab (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur.”

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti.”

2. Imam-i Malik Hazretlerinin Muvattâ’ sinda Imam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)’ den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun.”

“Allâhümme enzilhül mak’adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti.”

3. Ebu Hureyre (ra)’ den rivayetle Kadi Iyaz’ in (rahimehullah) Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

“Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü’minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.”

4. Enes Ibn-i Mâlik’ ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder.”

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.”

5. Ezhar adli kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)’ den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin.”

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü’minîne vel mü’minâti vel müslimîne vel müslimât.”

6. Ezhâr-ül Ehadis Kitabinda Enes Ibni Mâlik (ra)’ den rivayetle Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Su geçen kimsenin hergün kazandigi kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki bu kimse hergün on defa su salavâti verir.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.”

7. Ravzatul Ehbab kitabinda Ebubekir Siddik (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) sag tarafina oturmuslardi bu esnada kapidan birisi girdi ve Efendimiz bu zâti benimle kendi arasina oturttu.
Adam gittikten sonra buyurdu ki;

“Bu kisi bana su sekilde salavat verir onun için ona ikrâm et.”

“Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.”
8. Ezhar adli kitabdan alinmistir.
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Bir kimse bana günde yüz kere su sûretle salavat verirse insallah ahirette Rabb’im önünde o kimseye sefaat eylerim.”
“Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.”

ÖNEMLI NOT:
Her kim Cuma gecesi (persembe’ yi Cuma’ ya bagliyan gece) bu ve bundan önceki (7. ve 8.) salavat-i serifeleri birlikte 70′ ser defa okursa insallah Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz’i rüyasinda görür.
9. Hisni Hasin Kitabinda Ebu Yali Musuli (ra)’ den rivayet olunmustur.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa bu suretle salavat okusun.”

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât.”
10. Sevâhidin Nübüvve Kitabinda Ebu Karsafe (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Her kim yatagina yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup daha sonra dört defa bu salavati söylerse Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim.”

“Allâhümme Rabbel hilli velharâm
Ve Rabbel beledil harâm
Ve Rabbel mes’aril harâm
Bikülli âyetin enzeltehâ fî sehr-i Ramazan
Bellig rûha seyyidinâ Muhammedin Minnî tahiyyeten ve selâmen.
11. Riyâzül Ehadis adli kitaptan alinmistir.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

“Cennette bir agaç vardir ve ismi Mahbube’ dir.
Ak meyvesi olur nardan küçük elmadan büyük sütten ak baldan tatli ve kaymaktan yumusaktir.
O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim.”

12. Ezhar adli kitaptan Ibni Ömer (ra)’ den rivayetle:

Bir gün Efendimizin huzurunda bir devenin hirsizligi sebebiyle iki kisi birbirinden davaci iken deve lisâna gelmis ve gerçek sahibini söylemisti.

Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine;

“Sen ne okudun ki Medine’ nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konustu?” diye sordu.

Bunun üzerine adam asagidaki salavat-i serifeyi okudugunu söyledi.

Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki;

“Senin yarin sirati geçerken yüzün ayin ondördü gibi nurlu ola!.”

Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike seyün
Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike sey’ün
Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey’ün.

13. Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

Hz. Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-i serife okuyacak olsa önce su ayet-i kerimeyi okur ve arkasindan da asagidaki salavati söylerdi.

Bismillâhirrahmânirrahîm
“Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;
Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîme.”

Lebbeyk Allâhümme ve se’adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm velmelâiketil mukarrabîn vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn.
Vemâ sebbaha leke sey’ün Yâ Rabbel âlemîn.
Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
Essâhidil besîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.

14. Riyâzil Müzekkirin kitabindan alinmistir.

Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki;

“Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu sekilde salavat verirse insallah kiyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar.”

“Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû.”

15. Ibni Abbas (ra) buyurmustur ki;

“Bir kimse su sekilde salavat verse yetmis melek onun sevabini yazar.”

“Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.”

16. Ezhar adli kitapta kaydedilmistir ki;

Bir kimse hergün üç kere bu salavati söylerse Peygamber Efendimiz (sas)’ in nübüvvet hakkini ödemis olur ve Hak Teâlâ insallah onun ahirette derecesini yükseltir.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi.”

17. Ibni Abbas (ra) buyurmuslardir ki;

“Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse Efendimiz kendisine ana baba ve yakinlarina insallah sefaatte bulunur.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe’a derecetehül ulyâ ve âtihî sü’lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

18. Ravzatül Ulemâ kitabindan Ibni Mesud (ra)’ den rivayetle.

Buyurdular ki;

“Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin.
Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler.
Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bagislanmasini ister.”

“Allâhümmec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re’fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.

19. Sifa-i Serif kitabindan Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle.

Buyurmustur ki;

“Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzindan (Kevser Havuzu) içmek isterse su sekilde salavat versin.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve esyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.”

20. Sifâüssakâm Kitabindan Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi’ den O da Sinân-i Isfehânî’ den rivayet eder;

“Resûl-i Ekrem (sas) Efendimizi rüyamda gördüm.
Amcamoglu Idris-i Sâfi’ yi sordum.

Buyurdular ki;

“Hak Teâlâ Hazretlerinden onun için rica ettim hesap olunmasin”.

Yâ Resûlallah bu serefe nasil nâil oldu? diye sordum.

Efendimiz de;
“O sagliginda su sekilde salavat verirdi”.

Ayni sekilde Imam-i Sâfi Hazretlerini rüyasinda gören Ibrahim bini Ismail (rahimehullah) de Hz. Sâfi’ nin ayni salavat-i serifeyi okudugunu rivayet etmistir.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve gafele an zikrihil gâfilûn.”
21. Sifâüssakâm kitabindan: Birgün Seyh Sibili (ks) Hazretleri Imam-i Ebubekir Ahmed Ibni Mûsâ (rahimehullah)’ in yanina geldi.
Imam Hazretleri ayaga kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kasinin arasindan öptü.
Ben taaccüp ettim Imam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamisti ve buyurdular ki;

“Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Seyh Sibili’ ye ayni sekilde davrandigini gördüm.
Sebebini sordugumda Efendimiz onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan

“Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne Raûfur Rahîm.
Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arsil Azîm.”

ayetini okudugunu ve ardindan su salavati getirdigini buyurdular.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzi ve mil el arsil azîm.

22. Riyâzül Müzekkirîn kitabindan.

Hallâd Ibni Kesir’ in vefatindan sonra yastiginin aldinda

“Hâzihî beraetün minessaid Hallad Ibni Kesir” yazili bir kagit buldular.
Sebebi soruldugunda Hanimi dedi ki;
“Her Cuma günü 1000 kere su salavati söyler ve Cehennemden kurtulmasina vesile olacagini umardi.”

cuma günü 1000 x

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim.”

23. Ihyâ-i Ulûm kitabinda Imam Gazâli (ks) buyurmuslardir ki;

“Her kim yedi Cuma yediser defa bu sekilde salavat verirse insallah Efendimizin (sas) sefaatine nâil olur.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rizâen ve lihakkihî edâen ve e’atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN.

24. Salavât-i Semâniye.

Mücebâya mensub sekiz kimse bulunmakta idi.
Ibrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksâ’ da görüsmüs
“Bizim virdimiz bu salavat-i serifedir” demislerdir.

Ibrahim Ethem Hazretleri (ks)’ den Seyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmistir.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ halakte
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli sey’in
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e külle sey’in
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahsâ kitâbüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ilmüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahâta bihî ilmüke.

25. Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den nakledilmistir.

“Her kim Peygamber Efendimize (sas) bu sekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve sefaate nâil olur.”

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlaki cevâdil îmân
fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzil cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

26. Bu salavat da Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmistir.

Eger bir kimse seytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan mutazarrir olursa okunmasi tavsiye edilmistir.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferriki firekil küfri vettugyâni ve müsettiti bugâti cüyûsil karîni vesseytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.”

27. Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmistir.

Bu salavat-i serifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayi tavsiye etmislerdir.
(25 26 ve 27. salavatlar için Hazreti Seyh “Kesif âleminde Saki arsda yazilmistir” buyurmuslardir)

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedki ve menzilehû min semâil KUR’ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.”

28. Seyh ve mürsid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori’ den rivayetle;

Bir gün Seyh Sâdettin Dimiskî (Sam) cezbe âleminde iken müezzin Mukriî Kirtâbi’ yi çagirdi.
Buyurdu ki;
“Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil mürselîn Sultânullâhi fil arzin Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve âlihî ecmaîn Efendimiz biraz evvel hâzir oldu.
Salavattan su 11 kelimeyi lütuf buyurdular dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasin.
Tâ ki bunun bereketi seher-î âsiklarin hallerine yetise”.
Daha sonra asagidaki salavat-i serifeyi tekrarladi
(Bu salavâtin edâsi arz-i hâcette mucib-i icâbettir korkulari def eder.
Faydasi çok kimselerce görülmüstür).

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kiyâmeh
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübellegaten ilesselâmeh
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânin ve mekân
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânin ve cenân
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin inde zuhûri külli hikmetin ve beyân
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessiddîkîne vessühedâi vessâlihîne ehlel kibleti vel amân vel kitâbi vel mîzân.
Yâ HANNÂN Yâ MENNÂN.
Vagfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm
birahmetike firridâ verridvân verrahmeti velgufrân ve eizhüm minesseytâni vennîrâni
birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN.

29. Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiriddâhirül Ravizi Hazretleri buyurmuslardir ki;

Hazreti Seyh Sa’d (ksa) bir gece yine murâkebede iken Seyyid-i Âlem Sallalâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz kendilerine bu 6 salavâti tâlim buyurmuslardir.
Bu salavât bilhassa kederleri giderir ferahlik verir.
Ümerâ yanina giderken okumakta çok faydalidir.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten sârihaten limenkûrihi fî mestûrihi
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi yâ ERHAMERRÂHIMÎN.”

30. Seyh Haci Bisükreti Hazretlerinden naklolunmustur.

Bir gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana su sekilde salavat okumayi tâlim buyurdular.

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh.”
31. Seyh Muhakkik Zeyneddin Güla (ksa) Hazretlerinden rivayetle;

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn
Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn
Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e’alâ ilâ Yevmiddîn.

32. Seyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki;

Her kim her gün ve her gece üçer kere bu salavât-i serîfeyi edâ ederse o günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermis gibi olur!

(Ayni salavât Menâhicil Ibad kitabinda Seyh Sa’d Ibn-i Fergâni (ksa) Hazretleri tarafindan da zikredilmistir)

3 x

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsati kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.”

33. SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil Ibad kitabinda bulunmaktadir.

Hizir Alleyhisselâm’ in bazi evliyaya tâlim buyurdugu rivayet olunur.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil’e mâ alimte.

34. Hâfiz Ebûl Hasan Ibn-i Mahmud Sâzelî Rahimehullah buyurmustur ki;

Seyh-ül Mesayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur’ân-i Kerîm’ in ezberimde olup olmadigini sorduktan sonra her Kur’an-i Kerim’i okuyusum sonrasinda su sekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim.
Biadedi mâ fî cemîil Kur’ân-i harfen harfen
Ve biadedi külli harfin elfen elfen.”

35. Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerinin devam ettigi ve sabah ve aksam üçer defa okunmasi ile 60.000 salavat yerine geçtiginin Resulullah Efendimiz tarafindan da tasdik edildigi salavât-i serife söyledir:

Sabah + Aksam 3x

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.”

36. Mevlânâ Semseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden tâun hastaligindan korunmak için ögrendigi salavât söyledir.

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bikülli dâin ve devâin Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.”

37. Zahiret-il Mülûk Kitabindan;

Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çikar

“Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi ….” âyet-i kerimesini düsünerek arzdaki agaç ve çiçeklere bakarak söyle bir salavât-i serife okudu.
Derken bir ses duydu.
“Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibin’ I zahmete koydun bu kelimelerin sevâbini yazmakla ugrastilar. Derecât-i Âliye’ ye müstehâk oldun.
Yaramazliktan her ne ettin ise bagislandin. Artik kendine sâhip ol!”

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi veraki hâzihil escâr
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil gifâr.”

38. SALÂTEN TUNCÎNÂ Sifâül Eskâm Kitabindan;

Fakihani Rahimehullah Ebû Musa Darir’ den nakleder.

Bir gemi yolculugunda çok siddetli bir firtinaya tutulan bu zat uyku esnasinda Resulullah Efendimizi görür ve Efendimiz (sas) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-i serifeyi tâlim buyururlar.
Bu sekilde tüm gemi halki kurtulur.

“Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli velâfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (indeke) e’alet derecât ve tübelligunâ bihâ aksal gayat min cemîil hayrâti fil hayâti ve be’adel memât.

39. SALAVÂT-I FETIH Her kim 40 sabah farz namazinin edâsindan sonra bu salavâti okursa baglanmis isleri açilir mahpus ise kurtulur düsmanina karsi zafer kazanir.

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri bu salavâtin bir kismini Evrâd-i Fethiye’ nin sonunda kaydetmistir.
Asagida ise tamami mevcuttur.
Rabb’imiz kabul buyursun.

Âmîn.

“Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECIYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKILLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENIHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN SERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ IMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBIYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEFÎELMÜZNIBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBIL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDIL AHIRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂIDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEFÎAL ÜMMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HIMMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMILE LIVÂIL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHIBE MAKÂMIL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKIYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSI TEBEAN YEVMEL KIYÂMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDI VELEDI ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHIRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BESÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂIYELLÂHI BIIZNIHÎ VESSIRÂCIL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBIYYERRAHMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBIYYETTEVBETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFI ESSALÂTI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂSIR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDI MUHAMMED”

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arsihî ve cemîi halkihî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

40. Rivayet olunur ki eger bir kimse 7 gün ve 7 gece her namazdan sonra 11 kere salavat verip ayrica asagidaki salavât-i serifeyi (teslimât) 7 kere okursa insallâh-ü teâlâ istegi kabul oluna!

“Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve sefîi men fiddêrayn
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kibleteyn
Essalâmü aleyke yâ nûral mesrikayn ve ziyâel magribeyn
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve esyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn
VELHAMDÜLLAHI RABBIL ÂLEMîN.”
2 Yorum yapılmış TUHFET-ÜS SALAVÂT Hüseyin İbn-i Aliyyül Kâşifî

Avatar

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

12 Mart 2012 Saat 09:37

OKUNABİLİNECEK KISA DUALAR
“Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.”
(Furkan suresi 77.Ayet)

“Rabbimiz buyurduki: Bana dua edin size cevap vereyim.”
(Mü’min suresi 60. Ayet)

1-”Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.”
(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi esbahtü (emsaytü) ala dini inni ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe’aslıhlî şe’nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
19-”Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami.”
20-”Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.”
21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

22-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
23Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
24-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

25-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
26-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
27-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

28-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

29-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

30-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

31- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

32-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

33-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

34-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha

Avatar

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

12 Mart 2012 Saat 09:38

BİLENEN KISA DUALAR
“Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.”
(Furkan suresi 77.Ayet)

“Rabbimiz buyurduki: Bana dua edin size cevap vereyim.”
(Mü’min suresi 60. Ayet)

1-”Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimizi dînin üzere sâbit kıl.”
(Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike)
2-Selamün kavlen min Rabbin Rahim. ..Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin
3-Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi esbahtü (emsaytü) ala dini inni ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la yağfiruha ila ente
4-Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azim.

5-Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim

6-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.

7-La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin

8-Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
9-Allahümme ecirnî minennâr, ….. Estagfirullahi el Azim
10-Allahumme inni es’elüke hubbeke ve hubbu men yuhibbüke….
11-Allahumme el himniy rüşdi ve eızni şerre nefsi
12-Kuddüs’ üt tahiru min külle suin .. Rabbin surni alal gavmil mufsidin
13-İnnallahe la yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa.
14-Rabbi inni zalemtu nefsiy zulmen kebirya ve la yağfiruz zunube ila ente yağfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafirur rahim

15-Estağfirullah ellezi la ilahe illa Hu el Hayyul Kayyum ve etubu ileyh
16-Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe’aslıhlî şe’nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.
17-Allahummeğfirli zenbi küllehu ve dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve ala niyyetehu ve sırrahu….Allahümmehşürna fi zümretis salihin….
18-Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisanî yefğahu ğavli
19-”Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî ve makami.”
20-”Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.”
21Bismillahirrahmanirrahim.Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

22-BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU MA’ASMİHİ ŞEY’ÜN FİL ERDİ VE LA FİSSEMAİ VE HÜVES SEMİÜL ALİM.. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fağirun.
23Vezkur abdenâ Eyyûbe, iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâbin.
24-Rabbi euzü bike min hemezeti’ş şeyatin ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

25-Estagfirullah min külli ma kerihallah… Ve hıfzan min kulli şeytanîn mârid
26-Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa hüvel azizül hakim..
27-Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kebiyra ve lâ yağfiruz zunûbe illâ ente, fağfirli mağfireten min indike, verhamni, inneke entel gafûrur rahîm.

28-Allâhümmağfirli hatıyeti ve cehli ve israfı fi emri ve ma ente â’lemu bihî minni.

29-Allâhümmağfirli hezli ve ciddi ve hatai ve amdi ve küllü zâlike indi.

30-La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve
Hayyun la yemut. Biyed’ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir

31- Sübhane Rabbiye’l-Azim…Semi Allahu Limen Hamide.. Rabbena leke’l-hamd..

32-Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamîîdu yâ mübdiu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk.

33-Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh (3 defa)

34-Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlun Kuddusun . (ve dua edilmeli)

Ya Rabbi başta Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) olmak üzere bütün resul, nebi, elçi, evliya,asfiya ve onların iman etmiş ailelerine, ümmetlerine,sahabelere,tabiin ve tebai tabiine,Ehli Beyti Mustafa’ya, ailelerimize, sevdiğin kullarına,şehitlere,gazilere, mazlumlara,gariplere, yetim ve öksüzlere, akrabalarımıza,erenlere,şakirtlere,müritlere,cennet ehline,bütün alemlerdeki iman ehline,Senin rızan için çalışanlara,meleklere,zebanilere;Yarattıkların adedince,atomlar, rüzgarlar,moleküller,ışık huzmeleri, yağmurlar,karlar ,kumlar, yapraklar,sayılar,harfler, düşünceler,nesneler,ruhlar,nefesler,hareketler adedince,Seni tespih eden taneler adedince okunmuş Kuranlar,dualar,salavatlar ve Efendimizin Şefaatiyle birlikte Rabbim Senin Sıfatların büyüklüğünce selamımız ve hediyemiz olsun.El Fatiha

Yorum Yapın