http://lovepowerman.com

13 Ocak 2013 | Kategori: Genel

DUALAR MANASI-KAYNAGI
“Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan suresi 77.Ayet) “Rabbimiz buyurduki:

Bana dua edin size cevap vereyim.” (Mü’min suresi 60. Ayet)
1-Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike: Manası “Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere

sâbit kıl. (Tirmizi 2141).. Tırmizi’de,Şehr ibn-i Havşeb (R A)rivayet ediyor Hz Şehr:ümmü Seleme (R Anha)’dan:

.. Ey mü’minlerin anası! Resul-i Ekrem Efendimiz yanınızda bulundukları zaman en çok yaptığı dua neydi? diye

sordum Ümmü Seleme Hazretleri: .. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike ey kalpleri çeviren Allah! benim

kalbimi hak dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi,cevabını verdi . ..
2- Selamün kavlen min Rabbin Rahim: Manası: Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır.(Yasin/ 58 ) ..

Rabbi inni mağlub.Fentesir ya Erhamerrahimin Manası:Mağlub oldum, yenildim.Yardım et Ya Rabbi.ve Saffan Suresi

75.ayette Hz. Nuh’un yakarışıdır. ..
3- Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abduke amentu bike muhlisan leke fi esbahtü (emsaytü)

ala dini inni ahdike ve va’dike mesteta tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bizunubilleti la

yağfiruha ila ente .. Mânâsı: Ey Allah’ım, sana hamd olsun, senden başka ilah yoktur. Sen, benim Rabbimsin, ben

de senin kulunum. Ve ben sana halis olarak iman ettim. Sabah ve akşam sana söz verdiğim ve vad ettiğim halde

hasbel beşer, yaptığım fena amelimden sana tevbe eder, estağfirullah derim. O günahlarım ki, senden başka

onları kimse affetmez. .. Resûlullah (SAV) Efendimiz hiçbir şeye yapmadıkları yemini bu istiğfar için yaparlar:

“Vallahi bir insan bunu gündüzleri üç defa okur vefat ederse cennete gider” yalnız akşamları “inni asbahtü”

yerine “İnni emseytü” diye okumalıdır. (Taberani, Evsat Kebir kitaplarında rivayet etmiştir) .
4- Subhânallâhi ve bihamdihi. . Subhânallâhil-azim – Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre:Resulullah

Efendimiz Ve her kim günde yüz kere: Subhanallah ve bi-hamdihi (Allah’ı, ona hamd ederek tesbih ederim) derse o

kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile çok olsa dökülür” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4857 .. Ebu

Hureyre (ra) Allah Resulü (as) şöyle buyurdu, demiştir: “Dile hafif, mizanda ağır, Allah’a sevgili olan iki

kelime (iki cümlecik) vardır Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi, subhanallahi’l-azim (Allah’ı, ona hamd ederek

tesbih ederim, büyük Allah’ı tesbih, ederim)’dir” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4860 (Gece ibadeti zor

gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah

yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani] (Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı

olan Allah indinde en kıymetli iki cümle: “Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim”) [Müslim] Kur’an-ı

kerimde, Bâkıyat-üs-sâlihat [sürekli kalan iyi işler] geçmektedir. Resulullah buyurdu ki: (Bâkıyat-üs-sâlihatı,

çok söyleyin. Bunlar; tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve temciddir.) [Taberani] (Tekbir Allahü ekber, Tahmid

Elhamdülillah, Tesbih Sübhanallah, Tehlil La ilahe illallah, Temcid La havle vela kuvvete illa billah

demektir.) .
5 Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azim Tevbe süresi:9/129 (

Hasbiyallahu: Allah bana yeter ) Bu ayetteki duayı ilk okuyan İbrahim peygamberdir. Ayetin meali: “Resulüm!

Eğer -büyük bir şefkat ve samimiyetle kendilerine ders vermek istediğin- adamlar, yine de aldırmaz, senden yüz

çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük

Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.”(Tevbe, 9/129). .
6- La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mülki ve lehül hamdu yuhyi ve yumitu ve hüve hayyun la

yemutu biyed’ ihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur.

Mülk onundur. Hamd edilmeye layık olan Odur. Onun her şeye gücü yeter. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi

Ve Sellem) buyurmuştur. “Kim sabah namazında selam verdikten sonra, oturmasını bozmadan ve dünya kelamı

konuşmadan on kere: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü velehül-hamdü vehüve ala külli

şey’in kadir” derse o kimseye on hasene yazılır ve on günahı silinir, on derece yükseltilir, o gün her türlü

kötülüklerden ve şeytanın tasallutundan muhafaza edilir, o gün Allah’a şirk koşma hariç her türlü günahları

silinir.” (Tirmizi) (Sabah namazından sonra on defa okuyana, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir

günah ona zarar vermez.) [Nesai] Ebû Ayyâş ez Zurakî Radı’yallâhu anh naklediyor“Rasûlullâh Salla’llâhu Aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu: -Kim sabahleyin, Lâ ilâhe illallâhu vahdehulâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü

ve hüve alâ külli şeyin kadiyr, derse; o kimse için İsmail (Aleyhi’s Selâm)’ın evlâdından bir köle azâd etmiş

kadar sevap alır… O kimsenin on hatası silinir, on derece terfi eder ve o gün akşama kadar o kimse şeytandan

korunmuş olur!.. -Akşamleyin de bu zikri okuyunca, ertesi günün sabahına kadar anılan şeylerin bir mislini

kazanır!..”
7- La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim…..La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin *Güç

ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır. * Senden

başka hiçbir ilah yoktur sen bütün noksanlıklardan münezzehsin muhakkak ki ben nefsime zulm edenlerden oldum .

Ve yine mümâileyh tarafından, bu (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh)’ okumanın 99 derde deva olacağı ve en

azından hüzün ve kederi gidereceği bildirilmiştir. . Mu’az ibni Cebel RA’ın rivayetinde, Rasûl-ü Ekrem SAS

Hazretleri; “–Sana cennet kapılarından bir kapıya delâlet edeyim mi?” buyurmuşlar. O da: “–Evet yâ Rasûlallah,

nedir o?..” demişler. Efendimiz SAV’ de: “–(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh)’tır.” buyurmuşlardır. Ebu Zer

RA Hazretlerinin rivayetlerinde, Rasûl-ü Ekrem SAV Hazretleri: “–Allah-u Teàlâ Hazretleri bir kuluna nîmet

verir, o kul da o nîmetlerin elinde kalmasını isterse, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh)’ı çok söylesin!”

buyurmuşlardır. . Ebû Mûsâ RA’ın rivayet ettiğine göre, Rasûl-i Ekrem SAV Hazretleri buyurmuşlar ki: “(Lâ havle

ve lâ kuvvete illâ billâh)’ı çok şöyle! Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir (Birinize dert ve bela

gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır.) [Tirmizi] . (“Lâ ilahe illâ

ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin” diyen, uğradığı beladan kurtulur.) [İ. Sünni] (Bir hasta, kırk defa

“Lâ ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin” okursa, şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa, günahları

affolur.) [Necat-ül-musalli] .
8- Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe İllallahu vallahü Ekber.Vela havle vela kuvvete illa billahil

aliyyül azim . Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur Allah’tan başka ilah

yoktur Allah en büyüktür . Hz Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor “Kendisi ağaç dikerken yanına Rasûlullah (sas) uğrar

ve: “Ey Ebu Hüreyre! Şu diktiğin nedir?” der “Kendim için bir fidan dikiyorum” cevabını verir Aleyhissalatü

vesselam, “Sana, senin için daha hayırlı bir dikilecek fidan göstereyim mi?” buyurur Ebu Hüreyre, “Göster, ey

Allah’ın Resülü!” der Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem: “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe

illallahu vallahu ekber (Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur Allah’tan

başka ilah yoktur Allah en büyüktür) de! Bunu söylersen her bir kelimesi için sana Cennette bir agaç dikilir.

Bir başka rivayette de İbni Mes’ud (ra) anlatıyor: “(sas) buyurdular ki: Miraç sırasında Hz İbrahim’le

karşılaştım Bana: Ey Muhammed! Ümmetine benden selam söyle ve haber ver ki, cennetin toprağı temiz, suyu

tatlıdır Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur Oraya atılacak tohum da sübhanallahi, velhamdülillahi ve

la ilahe illallahu vallahu vallahü ekber cümlesidir(Tirmizi, Ramuz’ul Ehadis Hâdîs-i Şerif, 4636) Manâ’sı: Ben

ve benden önceki peygamberler (Subhanal lahi vel Hamdülillahı vela ilahe illallahu vallahu ekber)den daha üstün

bir tesbihte bulunmadık. (Ramuz’ul Ehadis Hâdîs-i Şerif, 30. Bölüm, No: 440)Yorum Yapın